Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 januari 2023.

Persoonsgegevens die ik verkrijg via het contactformulier op deze website, email, telefoon en app zal ik gebruiken om contact met je op te nemen. Deze gegevens zal ik niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is gestart of afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 •  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie);
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard.

JOUW RECHTEN
Zoals vermeld staat in de WGBO en de AVG heb je het recht om jouw medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van jouw dossier te vragen. Ook kun je vragen jouw gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit).

 • PRIVACY OP DE ZORGNOTA
 • Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar:
 •  je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de sessie
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult hypnotherapie’
 • de kosten van het consult
 • De bewaartermijn van financiële gegevens is 7 jaar.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van jouw gegevens en ben ik hiermee een verwerkersovereenkomst aangegaan.

 • Google
 • MijnDiad digitale patiëntenadministratie
 • AdministratieBox B.V.
 • Transip Webhosting
 • Praktijk Hoogewerf

COOKIE POLICY
De website www.trinette.nl maakt geen gebruik van cookies.